Registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Početna 9 Registracija poslovanja 9 Registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Koraci prilikom registracije d.o.o.:

 1. NOTAR (više vlasnika) a. Osnivački akt b. Odluka o imenovanju direktora c. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora d. Ovjerena lična karta osnivača i direktora
 1. OPŠTINA (jedan vlasnik) a. Osnivački akt b. Odluka o imenovanju direktora c. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora d. Ovjerena lična karta osnivača i direktora
 1. MUP (CIPS)
  1. Potvrda o prebivalištu za osnivača i direktora
 2. PORESKA UPRAVA
  1. Uvjerenje za osnivača da nema poreskih dugovanja
 3. BANKA
  1. Otvaranje privremenog računa
  2. Potvrda o uplati osnivačkog kapitala
 4. APIF
  1. Prijava za registraciju poslovnog subjekta
  2. Prilog svi gore navedeni dokumenti
Izrada osnivačkog akta

Ovo je prvi korak u registraciji privrednog društva (društva sa ograničenom odgovornosti). Kada je osnivač društva jedno lice, osnivački akt može biti Odluka o osnivanju koji osnivač može napraviti sam i samo ovjeriti kod notara, a ako je više osnivača onda je potrebno kod notara napraviti ugovor o osnivanju.

Prilikom izrade osnivačkog akta potrebno je odabrati ime privrednog društva i provjeriti u sudskom registru da li je to ime dostupno. Tu provjeru može izvršiti notar.

Takođe je već u ovoj fazi neophodno priložiti i dokaz o posjedovanju odgovarajućeg prostora u kojem će biti sjedište društva ili prava na njegovo korištenje po osnovu zakupa.

OTVARANJE PRIVREMENOG RAČUNA ZA OSNIVANJE D.O.O. U NEKOJ OD POSLOVNIH BANAKA

Za otvaranje poslovnog računa banci je neophodno dostaviti sljedeće:

 • Zahtjev za otvaranje računa (obrazac se dobija u banci);
 • Kopiju osnivačkog akta (ovjerenu kod notara);
 • Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);

Postoji mogućnost da banka, u skladu sa svojim politikama, traži još neke dokumente.

Nakon što je račun otvoren, na njega se uplaćuje osnivački ulog u iznosu koji je određen osnivačkim aktom.

Nakon uplaćivanja osnivačkog uloga potrebno je od banke uzeti potvrdu da je ulog uplaćen.

Registracija preduzetnika kod Poreske uprave RS

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši u nadležnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika,  u roku od pet dana od dana izdavanja rješenja o registraciji preduzetnika.

Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 • Obrazac prijave PR2 popunjen u skladu sa uputstvom;
 • Kopiju rješenja o registraciji preduzetnika (od opštine);
 • Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane državljane);
 • Kopiju ugovora o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).

Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan, ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija.

Otvaranje žiro računa

Za otvaranje poslovnog računa banci je neophodno dostaviti sljedeće:

 • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji preduzetnika (iz opštine);
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o registracij poreskog obveznika (od Poreske uprave)
 • Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);

Postoji mogućnost da banka, u skladu sa svojim politikama, traži još neke dokumente.

Početak obavljanja djelatnosti

Preduzetnik je dužan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dobijanja rješenja o registraciji.

U zavisnosti od djelatnosti, posebnim propisima koji regulišu tu djelatnost (npr. Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o trgovini itd.) mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje te djelatnosti. Mogući posebni uslovi su posjedovanje određene zdravstvene sposobnosti, odgovarajuće stručne spreme, propisane vrste opreme, poslovnog prostora, skladišnog prostora itd.

Za djelatnosti za koje su propisani posebni uslovi, nadležni inspekcijski organ će u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika provjeriti da li su ti uslovi ispunjeni. Preduzetnik može da obavlja djelatnost i prije ove provjere.

Ako je posebnim propisom, kao uslov za obavljanje određene preduzetničke djelatnosti, predviđeno pribavljanje posebnog odobrenja, saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, preduzetnik ne može početi sa obavljanjem djelatnosti prije dobijanja tog zahtijevanog dokumenta.

Registracija poslovanja

Savjeti za preduzetnike