Uslovi za obavljanje djelatnosti DOO

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Uslovi za obavljanje djelatnosti DOO

Društvo sa ograničenom odgovornosti mora da ima sjedište, tj. poslovne prostorije, bilo da je u pitanju kancelarijski prostor ili neki drugi (proizvodna hala, skladište…) u zavisnosti od djelatnosti kojom se društvo bavi. Sjedište d.o.o. ne može biti u stambenom prostoru. Ukoliko se za obavljanje djelatnosti koristi stan ili privatna kuća (npr. za kancelarije ili za pružanje određene vrste usluga), mora se izvršiti preregistracija stana ili kuće u poslovni prostor. Prilikom registracije je neophodno priložiti dokaz o posjedovanju odgovarajućeg prostora ili prava na njegovo korištenje po osnovu zakupa.

D.o.o. mora da ima odgovorno lice, tj. direktora. Odgovorno lice može, ali ne mora, da bude u radnom odnosu (vidjeti „Ugovor o obavljanju poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa“ u djelu Angažman bez radnog odnosa). Ukoliko ne ostvaruje prihode, d.o.o. nije obavezno da ima zaposlene radnike i može da funkcioniše samo sa direktorom koji nije zasnovao radni odnos. Društvo koje ostvaruje prihode mora da ima najmanje jednog zaposlenog radnika.

U zavisnosti od djelatnosti d.o.o., posebnim propisima koji regulišu tu djelatnost (npr. Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o trgovini itd.) mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje te djelatnosti. Mogući posebni uslovi su zapošljavanje lica sa odgovarajućom stručnom spremom, posjedovanje propisane vrste opreme, poslovnog prostora, skladišnog prostora itd.

Pored obaveznog određivanja sjedišta društva i odgovornog lica, minimalni uslovi za osnivanje društva sa ograničenom odgovornosti su da nijedan od osnivača:

  • nema dospjelih, a neplaćenih, obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske (kao fizičko lice),
  • nema 25% ili više vlasničkog udjela u drugom pravnom licu ili preduzetničkoj djelatnosti, a to pravno lice ili preduzetnička djelatnost imaju dospjele neplaćene obaveze prema Poreskoj upravi,
  • nema neplaćenih obaveza po osnovu novčanih kazni za prekršaje, sudskih troškova i zateznih kamata (za ovo nije potrebno pribavljati dokaz jer će sud izvršiti provjeru u toku registracije),
  • da mu od strane nadležnog suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja te vrste djelatnosti (ni za ovo nije potrebno pribavljati dokaz jer će sud izvršiti provjeru u toku registracije).

IZUZETNO, ako neko od osnivača ili pravnih lica i preduzetničkih djelatnosti u njihovom vlasništvu ima neplaćene poreske obaveze u iznosu manjem od 1.500 KM, registracija se može izvršiti ako se te obaveze plate u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju ili se u tom roku plaćanje osigura putem bankarske garancije ili avalirane mjenice.

Savjeti za preduzetnike