Vođenje knjiga SP

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Vođenje knjiga SP

Preduzetnici imaju mogućnost da vođenje poslovnih knjiga povjere nekoj računovodstvenoj agenciji, da zaposle lice koje će da obavlja taj posao ili da poslovne knjige vode sami.

Preduzetnici takođe mogu da biraju da li će da vode knjige po principu prostog knjigovodstva ili po principu dvojnog knjigovodstva. Izuzetak su preduzetnici koji su u prethodnoj godini ostvarili prihod veći od 500.000 KM. Oni su dužni su da vode knjige po principu dvojnog knjigovodstva.

Vođenje knjiga po principu prostog knjigovodstva

Ukoliko se odluče za vođenje knjiga po principu prostog knjigovodstva obavezno vode sljedeće knjige:

Preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika su dužni da vode samo knjigu prihoda.

Izgled i sadržaj ovih knjiga je propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja knjiga i evidencija i pravila za usklađivanje prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti (Sl. Glasnik RS br. 98/15) . Zakon dozvoljava da se ove knjige vode ili u fizičkom obliku (knjige se mogu kupiti u knjižarama) ili elektronski, ali njihov sadržaj mora biti u skladu sa pravilnikom.

Osim ove četiri knjige koje su zajedničke za sve djelatnosti, za pojedine djelatnosti su propisane i dodatne evidencije kao na primjer Poslovna knjiga u ugostiteljskim objektima. Broj ovih evidencija je suviše veliki da se ovdje nabroje.

Za vođenje knjiga po principu prostog knjigovodstva nije potrebna računovodstvena licenca i ne podnosi se godišnji finansijski izvještaj.

Vođenje knjiga po principu dvojnog knjigovodstva

Ukoliko se odluče za vođenje knjiga po principu dvojnog knjigovodstva, za preduzetnike i porodična poljoprivredna gazdinstva vrijede ista pravila kao i za d.o.o., moraju da angažuju računovođu sa licencom ili agenciju i moraju da predaju završni finansijski izvještaj APIF-u. Preduzetnici koji se odluče za ovaj način vođenja knjiga dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske pošalju obavještenje o tome do 31. marta godine u kojoj su se odlučili na takav način. Obavještenje se šalje u slobodnoj formi. Primjer obavještenja je dat u Prilogu.

Poslovne knjige koje se vode po principu dvojnog knjigovodstva su propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji i čine ih:

  • Dnevnik
  • Glavna knjiga
  • Pomoćne knjige

Ove knjige se vode u elektronskom obliku uz korištenje nekog od računovodstvenih programa.

Na kraju poslovne godine svi preduzetnici koji vode knjige po principu dvojnog knjigovodstva moraju da naprave godišnje finansijske izvještaje i predaju ih nadležnoj jedinici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Finansijski izvještaji se sastoje od:

  • Bilansa stanja
  • Bilansa uspjeha
  • Bilansa tokova gotovine
  • Izvještaja o promjenama na kapitalu
  • Aneksa (to je dodatni izvještaj koji se koristi u statističke svrhe) i
  • Napomena uz finansijske izvještaje.

Ove izvještaje obavezno rade licencirane računovođe.

Savjeti za preduzetnike