Registracija poslovanja

Početna 9 Registracija poslovanja

Registracija preduzetničke djelatnosti

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Registracija porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Poslovna djelatnost se može registrovati ili kao privredni subjekat ili kao preduzetnička djelatnost. Osnovna razlika je što privredni subjekat predstavlja posebno pravno lice a registracija je uređena Zakonom o privrednim subjektima Republike Srpske.

Zanatska i preduzetnička djelatnost ne predstavlja posebno pravno lice i fizičko lice koje ih registruje odgovara sa svom svojom imovinom za rad ovih poslovnih subjekata. Ova oblast je regulisana Zakonom o zanatsko-preduzetničkom djelatnošću Republike Srpske.

Dodatni način obavljanja privredne djelatnosti predstavlja registracija porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Ova oblast je uređena Zakonom o poljoprivredi Republike Srpske, dok je razlika između tržišno orjentisanih i neorjentisanih gazdinstava uređena Pravilnikom o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna.

Oblici registracije privrednih subjekata su:

Ortačko društvo

Ortačko društvo je privredni subjekt koji osnivaju najmanje dva lica bilo fizička ili pravna, koji solidarno odgovaraju za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom.

Komanditno društvo

Komanditno društvo je privredni subjekat koji osnivaju najmanje dva lica bilo fizička ili pravna, od kojih najmanje jedno lice (komplementar) odgovara neograničeno za obaveze, i najmanje jedno lice snosi rizik do visine svog ugovorenog uloga (komanditor).

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću je privredni subjekt koji osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica radi obavljanje određene djelatnosti. Osnivači društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za obaveze društva osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu društva.

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je privredni subjekt koji osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene djelatnosti, a čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.

Vrsta registracije Broj osnivača Osnivač odgovara svom svojom imovinom
Preduzetnik 1 DA
Ortačko društvo 2+ DA
Komanditno društvo Komplementari 1+ DA
Komanditori 1+ NE
Društvo sa ograničenom odgovornošću 1-50 NE
Akcionarsko društvo 1+ NE

Savjeti za preduzetnike