Registracija preduzetničke djelatnosti

Početna 9 Registracija poslovanja 9 Registracija preduzetničke djelatnosti

Registracija preduzetnika u odjeljenju za privredu grada/opštine

Rješenje o registraciji preduzetnika donosi odjeljenje za privredu opštine (registracioni organ) na osnovu dostavljene sljedeće dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1. Ovaj obrazac se može dobiti i u odjeljenju za privredu u opštini i popuniti na licu mjesta uz pomoć službenika;
 2. Ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 3. Uvjerenje nadležnog (mjesnog) osnovnog suda da fizičkom licu (preduzetniku) koje registruje djelatnost, nije izrečena mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika; Zahtjev za uvjerenje se podnosi nadležnom sudu na obrascu koji se može dobiti i u prostorijama suda;
 4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice (preduzetnik) koje registruje djelatnost, nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika; Zahtjev za poresko uvjerenje se podnosi nadležnoj jedinici Poreske;
 5. Uvjerenje nadležnog (mjesnog) osnovnog suda da fizičko lice (preduzetnik) koje registruje djelatnost nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate Ili troškova postupka za učinjene prekršaje; Zahtjev za uvjerenje iz registra novčanih kazni se podnosi nadležnom sudu na obrascu koji se može dobiti i u prostorijama suda;
 6. Dokaz o uplati gradske administrativne takse za registraciju preduzetnika. Način plaćanja i iznos zavise od opštine. U Banjoj Luci se plaća 30 KM za registraciju i 15 KM za rezervaciju poslovnog imena na način da se kupe gradske taksene marke i prilože uz zahtjev;
 7. Ukoliko je u pitanju ortačka djelatnost (osnivači su dva ili više fizičkih lica) tada se prilaže  ugovor o osnivanju ortačke radnje. Takav ugovor se može dobiti kod notara uz odgovarajuću naknadu;

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od dva dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva. Ukoliko želi, preduzetnik koji registruje djelatnost može odabrati i neki kasniji datum za početak obavljanja djelatnosti.

Izrada pečata

Za sve dalje korake je neophodan pečat. Može se izraditi u bilo kojoj pečatoreznici s tim da se pečatorescu mora dati na uvid rješenje o registraciji preduzetnika. Izrada pečata košta od 20 – 50 KM u zavisnosti od kvaliteta.

Registracija preduzetnika kod Poreske uprave RS

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši u nadležnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika,  u roku od pet dana od dana izdavanja rješenja o registraciji preduzetnika.

Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 • Obrazac prijave PR2 popunjen u skladu sa uputstvom;
 • Kopiju rješenja o registraciji preduzetnika (od opštine);
 • Ovjerenu kopiju lične karte, ili pasoša (za strane državljane);
 • Kopiju ugovora o vođenju poslovnih knjiga (osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige).

Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan, ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija.

Otvaranje žiro računa

Za otvaranje poslovnog računa banci je neophodno dostaviti sljedeće:

 • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji preduzetnika (iz opštine);
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o registracij poreskog obveznika (od Poreske uprave)
 • Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);

Postoji mogućnost da banka, u skladu sa svojim politikama, traži još neke dokumente.

Početak obavljanja djelatnosti

Preduzetnik je dužan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dobijanja rješenja o registraciji.

U zavisnosti od djelatnosti, posebnim propisima koji regulišu tu djelatnost (npr. Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o trgovini itd.) mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje te djelatnosti. Mogući posebni uslovi su posjedovanje određene zdravstvene sposobnosti, odgovarajuće stručne spreme, propisane vrste opreme, poslovnog prostora, skladišnog prostora itd.

Za djelatnosti za koje su propisani posebni uslovi, nadležni inspekcijski organ će u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika provjeriti da li su ti uslovi ispunjeni. Preduzetnik može da obavlja djelatnost i prije ove provjere.

Ako je posebnim propisom, kao uslov za obavljanje određene preduzetničke djelatnosti, predviđeno pribavljanje posebnog odobrenja, saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, preduzetnik ne može početi sa obavljanjem djelatnosti prije dobijanja tog zahtijevanog dokumenta.

Registracija poslovanja

Savjeti za preduzetnike