Angažman bez radnog odnosa

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Angažman bez radnog odnosa

Pod određenim uslovima, moguće je angažovati fizička lica za obavljanje određenih poslova bez zasnivanja radnog odnosa. Na ovaj način ne zasniva se radni odnos i radnik ne ostvaruje prava propisana Zakonom o radu nego samo prava koja su definisana u potpisanom ugovoru.

Nakon zaključenja ugovora poslodavac je dužan da angažovano lice po prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kod Poreske uprave Republike Srpske. Društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnici su dužni da prijavu izvrše elektronskim putem (pogledati dio Prijavljivanje poreskih obaveza), a poljoprivredna gazdinstva mogu da izvrše prijavu ili elektronski ili fizičkim putem na propisanim obrascima. Bez obzira da li se vrši elektronskim putem ili fizički, prijava se vrši na obrascu PD3100  i uz nju se prilaže kopija sklopljenog ugovora.

Vrste ugovora bez zasnivanja radnog odnosa su:

1. Ugovor o dopunskom radu

Radnik koji je kod nekog poslodavca zaposlen na puno radno vrijeme (ili kod više poslodavaca na nepuno radno vrijeme koje u zbiru iznosi puno r.v.) ima pravo da sa drugim poslodavcem zaključi Ugovor o dopunskom radu do polovine punog radnog vremena uz uslov da se radno vrijeme kod različitih poslodavaca vremenski ne podudara i da taj rad ne predstavlja konkurenciju poslodavcu kod koga je zaposlen na puno radno vrijeme. Ukoliko po ugovoru o dopunskom radu radnik obavlja poslove u okviru djelatnosti koju vrši poslodavac kod koga je zaposlen na puno radno vrijeme, onda takav ugovor može sklopiti samo uz saglasnost tog poslodavca. Ugovor o dopunskom radu može se zasnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.

TROŠKOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU

Na naknade isplaćene po ovoj vrsti ugovora obavezno se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od  18,50 % na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada i porez na dohodak po stopi od 13% na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada umanjena za plaćene doprinose.

Primjer:

 • Ugovorena bruto naknada = 1000,00 KM
 • Doprinos PIO = 1000*18,5% = 185,00 KM
 • Osnovica za porez =1000-185 = 815,00 KM
 • Porez na dohodak = 815*13% = 105,95 KM

Neto naknada = 1000 – 185 – 105,95 = 709,05 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu, iznos bruto naknade za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,70905

U Prilogu je data jednostavna tabela pomoću koje se mogu lako izračunati iznosi bruto naknade, poreza i doprinosa za bilo koji iznos neto naknade.

2. Ugovor o povremenim i privremenim poslovima

Za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne zahtijevaju zasnivanje radnog odnosa i koji ne traju duže od devedeset (90) radnih dana u godini može se sklopiti Ugovor o povremenim i privremenim poslovima. Odredba od devedeset dana se odnosi isključivo na broj dana tokom kojih je izvšilac aktivan na obavljanju datog posla i ne može se pretvoriti u 720 sati. Ako izvršilac u toku jednog radnog dana posao obavlja u trajanju od jedan ili dva sata to se i dalje računa kao cijeli dan.

TROŠKOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

Na naknade isplaćene po ovoj vrsti ugovora obavezno se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od  18,50 % i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,20 %. Osnovicu za obračun ovih doprinosa čini ukupna bruto naknada. Porez na dohodak se plaća po stopi od 13% na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada umanjena za plaćene doprinose.

Primjer:
– Ugovorena bruto naknada = 1000,00 KM
– Doprinos PIO = 1000*18,5% = 185,00 KM
– Doprinos ZO = 1000*10,2% = 102,00 KM
– Osnovica za porez =1000-185 -102 = 713,00 KM
– Porez na dohodak = 713*13% = 92,69 KM
Neto naknada = 1000 – 185 – 102 – 92,69 = 620,31 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu, iznos bruto naknade za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,62031

U Prilogu je data jednostavna tabela pomoću koje se mogu lako izračunati iznosi bruto naknade, poreza i doprinosa za bilo koji iznos neto naknade za ovu vrstu ugovora.

3. Ugovor o djelu

Za obavljanje poslova koji su van djelatnosti poslodavca i koji za predmet imaju samostalnu izradu ili popravku određene stvari ili samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla može se sklopiti Ugovor o djelu. Pošto je ovakva vrsta ugovora u domenu Zakona o obligacionim odnosima, ne postoji propisani obrazac za ovu vrstu ugovora. Obrazac dan u prilogu je samo primjer. Glavno ograničenje kod ugovora o djelu je da predmet ugovora mora biti van djelatnosti poslodavca i da za obavljenje te vrste posla nije predviđeno radno mjesto u sistematizaciji poslodavca. Na primjer, građevinsko preduzeće ne može da sklopi ugovor o djelu za rad zidara, armirača, fasadera i sl., ali može da po ugovoru o djelu angažuje lice za izradu internet stranice. Isto preduzeće ne može da po ugovoru o djelu angažuje molera za krečenje objekata koji se grade za naručioca, ali može da ga na ovaj način angažuje za krečenje vlastitih prostorija. Nadalje, preduzeća (ili preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo) koja u sistematizaciji imaju predviđeno radno mjesto računovođe, ne mogu da ga angažuju po ugovoru o djelu bez obzira što računovodstvena djelatnost nije u djelokrugu poslodavca.

TROŠKOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

Obračun poreza i doprinosa za naknade po ugovoru o djelu je identičan obračunu po naknadama za dopunski rad pa se može koristiti ista formula i tabela za obračun.

Na naknade isplaćene po ovoj vrsti ugovora obavezno se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od  18,50% na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada i porez na dohodak po stopi od 13% na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada umanjena za plaćene doprinose.

Primjer:
– Ugovorena bruto naknada = 1000,00 KM
– Doprinos PIO = 1000*18,5% = 185,00 KM
– Osnovica za porez =1000-185 = 815,00 KM
– Porez na dohodak = 815*13% = 105,95 KM
Neto naknada = 1000 – 185  – 105,95 = 709,05 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu, iznos bruto naknade za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,70905

U Prilogu je data jednostavna tabela pomoću koje se mogu lako izračunati iznosi bruto naknade, poreza i doprinosa za bilo koji iznos neto naknade.

4. Ugovor o autorskom djelu

Sa pravne tačke gledišta, Ugovor o autorskom djelu se ne razlikuje od ugovora o djelu ni po čemu osim po prirodi rezultata ugovorenog posla. Pošto je i ova vrsta ugovora u domenu Zakona o obligacionim odnosima, ne postoji propisani obrazac, a obrazac dan u prilogu je samo primjer. Zakonom o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 63/10) koji vrijedi za cijelu teritoriju BiH, propisano je da se autorskim djelom smatra individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, a naročito:

a) pisana djela (književni tekstovi, studije, priručnici, članci i ostali napisi, kao i kompjuterski programi),

b) govorna djela (govori, predavanja, propovijedi i druga djela iste prirode),

c) dramska, dramsko-muzička i lutkarska djela,

d) koreografska i pantomimska djela,

e) muzička djela s riječima ili bez riječi,

f) audiovizuelna djela (filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskom stvaranju),

g) djela likovnih umjetnosti (crteži, slike, grafike, kipovi i druga djela iste prirode),

h) djela arhitekture (skice, planovi, nacrti i izgrađeni objekti),

i) djela svih grana primijenjenih umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja,

j) fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,

k) kartografska djela,

l) prezentacije naučne, obrazovne ili tehničke prirode (tehničke skice, planovi, grafikoni, formulari, ekspertize, nalazi vještaka, prezentacije u plastičnom obliku i druga djela iste prirode).

 

Ukoliko se rezultat rada lica angažovanog po ugovoru može podvesti pod neku od navedenih kategorija, onda je povoljnije da se sklopi ugovor o autorskom djelu jer su poreske obaveze po ovoj vrsti ugovora niže nego po ugovoru o djelu.

TROŠKOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O AUTORSKOM DJELU

Na naknade isplaćene po ovoj vrsti ugovora obavezno se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od  18,50 % na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada i porez na dohodak po stopi od 13% na osnovicu koju čini ukupna bruto naknada umanjena za iznos normiranih troškova. Normirani troškovi mogu biti 40%, 50% ili 60% od iznosa bruto naknade, u zavisnosti od prirode autorskog djela.

Procenti normiranih troškova su propisani Pravilnikom o visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine (Službeni glasnik Republike Srpske broj 98/15 i 17/22) te se u njemu mogu naći detaljne informacije.

Primjer:

 • Ugovorena bruto naknada = 1000,00 KM
 • Doprinos PIO = 1000*18,5% = 185,00 KM
 • Normirani troškovi (50%) = 500 KM
 • Osnovica za porez =1000-500 = 500,00 KM
 • Porez na dohodak = 500*13% = 75,00 KM

Neto naknada = 1000 – 185 – 65 = 750 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu i normirani troškovi iznose 50%, iznos bruto naknade za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,75

Ako su normirani troškovi 40%, formula za izračun bruto naknade je:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,737

Za normirane troškove od 60% formula je:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,763

U Prilogu je data jednostavna tabela pomoću koje se mogu lako izračunati iznosi bruto naknade, poreza i doprinosa za bilo koji iznos neto naknade i bilo koji procenat normiranih troškova.

5. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Za razliku od ugovora o obavljanju pripravničkog staža, Ugovor o stručnom osposobljavanju i Ugovor o stručnom usavršavanju ne predstavljaju zasnivanje radnog odnosa i radnik po osnovu njih ostvaruje samo prava koja su definisana ugovorom. Po ovom ugovoru poslodavac može, ali ne mora da radniku isplaćuje naknadu, ali plaća obavezne doprinose u skladu sa zakonom.

TROŠKOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU

Ukoliko radnik koji je na stručnom osposobljavanju za svoj rad ne prima naknadu, poslodavac za njega plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,2%. Osnovica za obračun ovih doprinosa je 50% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Za 2023. godinu iznos tih doprinosa je:

 • Doprinos PIO = 1730*50%*4,5% = 38,93 KM
 • Doprinos ZO = 1730*50%*10,2% = 88,23%

Ukupni trošak doprinosa = 127,16 KM

Ukoliko poslodavac radniku isplaćuje naknadu u novcu ili u naturi, plaća se još i porez po stopi od 13% na bruto iznos naknade (doprinosi ne ulaze u osnovicu), a doprinosi ostaju nepromijenjeni.

Primjer:

 • Ugovorena bruto naknada (bez doprinosa) = 100,00 KM
 • Doprinos PIO (fiksno) = 38,93 KM
 • Doprinos ZO (fiksno) = 88,23 KM
 • Porez na dohodak = 100*13% = 13,00 KM

Neto naknada = 100-13 = 87 KM

Ukupni trošak za poslodavca = 100+38,93+88,23 = 227,16 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu, iznos bruto troškova za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,87 + 127,16
6. Ugovor o obavljanju poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa (menadžerski ugovor)

Za obavljanje poslova direktora može se angažovati i lice bez zasnivanja radnog odnosa ako za to postoje odgovarajući razlozi (npr. direktor je već zaposlen kod drugog poslodavca ili je u penziji ili ako preduzeće ne ostvaruje dovoljne prihode da bi moglo da plaća direktora). Po ovakvom Ugovoru, direktor može posao obavljati uz određenu ugovorenu naknadu ili bez naknade. Ukoliko direktor za svoj rad prima naknadu, plaćaju se i doprinosi i porez u skladu sa zakonom.

TROŠKOVI VEZANI ZA NAKNADE PLAĆENE DIREKTORU ANGAŽOVANOM BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na naknade isplaćene po ovom osnovu plaćaju se puni doprinosi, tj. 31% na osnovicu koju čini iznos bruto naknade i porez po stopi od 13 % na osnovicu koju čini bruto naknada umanjena za iznos plaćenih doprinosa.

Primjer:

 • Ugovorena bruto naknada = 1000,00 KM
 • Doprinosi = 1000*31% = 310,00 KM
 • Osnovica za porez =1000-310 = 690,00 KM
 • Porez na dohodak = 690*13% = 89,70 KM

Neto naknada = 1000 – 310 – 89,70 = 600,30 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Ukoliko je naknada ugovorena u neto iznosu, iznos bruto naknade za ovu vrstu ugovora se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto naknada = Neto naknada / 0,6003

U Prilogu je data tabela pomoću koje se mogu lako izračunati iznosi bruto naknade, poreza i doprinosa za bilo koji iznos neto naknade po ovim ugovorima.

Savjeti za preduzetnike