Vođenje knjiga DOO

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Vođenje knjiga DOO

Za sva pravna lica (u pravna lica spadaju društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, udruženja građana itd.) je propisano da moraju da imaju ili zaposlenog računovođu sa licencom ili ugovor sa računovodstvenom agencijom (nebitno je da li je agencija registrovana kao d.o.o. ili kao s.p.) i moraju da vode poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva.

Poslovne knjige za d.o.o. su propisane Zakonom o računovodstvu i reviziji i čine ih:

  • Dnevnik
  • Glavna knjiga
  • Pomoćne knjige

Ove knjige se vode u elektronskom obliku uz korištenje nekog od računovodstvenih programa.

Na kraju poslovne godine sva pravna lica moraju da naprave godišnje finansijske izvještaje i predaju ih nadležnoj jedinici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Finansijski izvještaji se sastoje od:

  • Bilansa stanja
  • Bilansa uspjeha
  • Bilansa tokova gotovine
  • Izvještaja o promjenama na kapitalu
  • Aneksa (to je dodatni izvještaj koji se koristi u statističke svrhe) i
  • Napomena uz finansijske izvještaje.

Ove izvještaje obavezno rade licencirane računovođe. U Prilogu je prikazan izgled obrasca za godišnji finansijski izvještaj.

Savjeti za preduzetnike