Prijavljivanje poreskih obaveza

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Prijavljivanje poreskih obaveza

Sva društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnici, bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti, su obavezni da poreske i sve druge prijave podnose elektronski putem portala Poreske uprave Republike Srpske. Za d.o.o. i za preduzetnike koji imaju ugovor sa nekom računovodstvenom agencijom taj dio posla obično obavlja agencija, a preduzetnici koji sami vode poslovne knjige moraju da se registruju i da sami predaju prijave.

Porodična poljoprivredna gazdinstva mogu da biraju da li će prijave podnositi elektronskim putem ili fizički.

Registracija za elektronsko podnošenje poreskih prijava

Proces registracije se sastoji od sljedećih koraka:

Dobijanje elektronskog certifikata za potpisivanje prijava elektronskim putem

Prijave koje se podnose elektronskim putem se potpisuju pomoću digitalnog certifikata koji izdaje Poreska uprava i koji mora da se instalira na računar sa kojeg se podnose prijave. Certifikat se izdaje fizičkom licu koje će podnositi (potpisivati) prijave, a dokumentacija koja se podnosi za dobijanje certifikata je sljedeća:

Sva tri obrasca se predaju u nadležnu kancelariju Poreske uprave, nakon čega Poreska uprava na e-mail adresu šalje podatke za preuzimanje i instalaciju certifikata. Uputstvo za instaliranje elektronskog certifikata je takođe dostupno. Certifikat se može preuzeti samo jednom.

Dobijanje pristupnih prava za pristup portalu Poreske uprave

Portalu za elektronsko podnošenje poreskih prijava mogu pristupiti samo registrovani korisnici. Zahtjev za dodjelu pristupnih prava se podnosi na propisanom obrascu fizički u prostorije Poreske uprave. Na osnovu zahtjeva, Poreska uprava korisniku dodjeljuje korisničko ime i lozinku pomoću kojih može da pristupi portalu.

U Prilogu je dat primjer popunjenog zahtjeva za slučaj kada fizičko lice (sam preduzetnik ili neki radnik) podnosi prijave za pravno lice (preduzetničku djelatnost ili d.o.o.).

Podnošenje prijava

Pristup portalu Poreske uprave se vrši preko internet stranice https://eusluge.poreskaupravars.org. Kada se stranica otvori, potrebno je u plavo obojenom dijelu u sredini kliknuti na „Prijava na sistem“, a onda u odgovarajuća polja unijeti dobijeno korisničko ime i lozinku. Dalji postupak je odabir vrste prijave koja se podnosi (na ovaj način se podnose prijave za sve poreze, doprinose, za prijavljivanje i odjavljivanje radnika i lica angažovanih po drugim ugovorima i  sve drugo) i popunjavanje podataka. Kada je prijava popunjena i poslana, potrebno je da se potpiše pomoću aplikacije za elektronski potpis.

Instaliranje aplikacije za elektronsko potpisivanje prijava

Aplikacija se može skinuti sa portala Poreske uprave. Kada je korisnik prijavljen na sistem, klikom na upitnik koji se nalazi u gornjem lijevom uglu stranice otvara se dio za podršku. U njemu je, u donjem lijevom uglu link pomoću kojeg se instalira aplikacija za potpisivanje. Važno je da aplikacija bude instalirana na istom računaru na kojem je instaliran i elektronski certifikat. Portalu se može pristupiti i prijava se može popuniti sa bilo kojeg računara koji je priključen na internet, ali je potpisivanje moguće samo sa računara na kojem je instaliran certifikat.

U Prilogu se nalazi detaljno uputstvo za pristupanje portalu i instaliranje aplikacije za elektronski potpis.

Elektronsko potpisivanje prijava

Nakon što je aplikacija instalirana, aktivira se pomoću istog korisničkog imena i lozinke pomoću kojih se pristupa portalu. Zatim je u aplikaciji potrebno odabrati prijavu koja se potpisuje i kliknuti na „potpiši prijavu“. Nakon što je prijava potpisana na ovaj način ona se smatra podnesenom.

Korisnici koji žele da imaju fizičku kopiju podnesene prijave mogu se u bilo koje vratiti u dio za podnošenje prijava i odštampati odabranu prijavu.

Ostale elektronske usluge koje pruža Poreska uprava

Osim elektronskog podnošenja prijava, koje je obavezno, Poreska uprava svim pravnim i fizičkim licima omogućuje korištenje i drugih elektronskih usluga kao što su:

  • pristup poreskoj kartici direktno na portalu radi provjere stanja prijavljenih i plaćenih obaveza
  • provjera podataka o prijavljenim radnicima i drugim zaposlenim licima
  • podnošenje zahtjeva (za poreska uvjerenja, preknjiženja itd.) elektronskim putem bez dolaska u prostorije PU
  • pregled računa za porez na nepokretnosti
  • pregled podataka o dnevnim izvještajima sa fiskalnih kasa itd.

Da bi se aktivirale ove usluge, potrebno je u nadležnu jedinicu Poreske uprave podnijeti zahtjev na Obrascu Z-EU. Na osnovu podnesenog zahtjeva, službenici Poreske uprave će korisniku u roku od nekoliko minuta dodijeliti korisničko ime i lozinku pomoću kojih može pristupiti ovim uslugama. Ovim uslugama se pristupa preko internet stranice https://eusluge.poreskaupravars.org. Kada se stranica otvori, potrebno je u crveno obojenom dijelu (lijevo) kliknuti na „Prijava na sistem“, a onda u odgovarajuća polja unijeti dobijeno korisničko ime i lozinku.

Savjeti za preduzetnike