Zapošljavanje radnika

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Zapošljavanje radnika

Ko može da zapošljava i ko može da se zaposli

Društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik (osim preduzetnika koji djelatnost obavlja kao dopunsku) ili poljoprivredno gazdinstvo mogu da zapošljavaju radnike. Pravila koja se odnose na zapošljavanje su ista bez obzira da li je poslodavac d.o.o., preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo.

Radni odnos se može zasnovati sa licem koje ima najmanje petnaest (15) godina. Za zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od osamnaest (18) godina neophodna je pismena saglasnost njegovog roditelja ili staratelja i potvrda od nadležne zdravstvene ustanove da je lice sposobno za obavljanje date vrste posla i da taj posao nije štetan za njegovo zdravlje.

Prilikom zapošljavanja radnika obavezno se potpisuje ugovor o radu. Bez obzira na vrstu ugovora o radu, on može biti sa punim ili nepunim radnim vremenom. Ako se radi o ugovoru sa nepunim radnim vremenom, sedmično radno vrijeme radnika ne može biti manje od jedne četvrtine punog sedmičnog radnog vremena, tj. mora biti minimalno deset sati sedmično. Radnik koji je kod jednog poslodavca zaposlen na nepuno radno vrijeme ima pravo da sa drugim poslodavcem zasnuje radni odnos na ostatak radnog vremena i na taj način ostvari puno radno vrijeme. Poslodavac je dužan da radniku sa nepunim radnim vremenom obezbijedi uslove rada jednake onima koje imaju radnici zaposleni na puno radno vrijeme.

Nakon zaključenja ugovora o radu, a prije stupanja radnika na rad, poslodavac je dužan da radnika prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kod Poreske uprave Republike Srpske. Društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnici su dužni da prijavu izvrše elektronskim putem (objašnjeno u dijelu Prijavljivanje poreskih obaveza), a poljoprivredna gazdinstva mogu da izvrše prijavu ili elektronski ili fizičkim putem na propisanim obrascima. Bez obzira da li se vrši elektronskim putem ili fizički, prijava se vrši na obrascu PD3100 i uz nju se prilaže kopija sklopljenog ugovora o radu.

Vrste ugovora o radu su:

1. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu se u skladu sa Zakonom o radu RS  po pravilu potpisuje na neodređeno vrijeme. Ugovor o radu u kome nije naznačeno vrijeme trajanja ili osnov za zaključenje ugovora na određeno vrijeme smatra se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

2. Ugovor o radu na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme. Ovakav ugovor se može potpisati samo ako postoje objektivni razlozi kao što su npr. izvršavanje tačno određenog posla ili nastupanje nekog tačno određenog događaja. Poslodavac sa radnikom može potpisati jedan ili više ugovora na određeno vrijeme, ali njihovo ukupno trajanje (sa prekidima ili bez) ne može biti duže od 24 mjeseca. Izuzetno, ugovor o radu na određeno vrijeme se može potpisati na period do 60 mjeseci ako je razlog za potpisivanje takvog ugovora jedan od sljedećih:

 • zamjena privremeno odsutnog radnika (trajanje ugovora je do njegovog povratka na rad),
 • rad na projektu čije je trajanje unaprijed određeno (trajanje ugovora je do završetka projekta),
 • ugovor sa nezaposlenim licem kome do ispunjenja jednog od uslova za odlazak u starosnu penziju nedostaje manje od pet godina (trajanje ugovora je do ispunjenja uslova za odlazak u penziju).
3. Ugovor o probnom radu

Ugovor o probnom radu. Radi provjere radnikovih sposobnosti, može se zaključiti ugovor o probnom radu čije je trajanje do tri mjeseca i može se sporazumno produžiti za najviše još tri mjeseca. Za vrijeme trajanja ugovora o probnom radu poslodavac mora da obezbijedi stručno lice koje će vršiti nadzor i konačno ocjenjivanje rada radnika. Ukoliko radnik ne zadovolji na probnom radu, ugovor mu prestaje sa istekom probnog rada. U protivnom zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme. I radnik i poslodavac mogu otkazati ugovor o probnom radu sa otkaznim rokom od sedam dana. Ako ugovor otkazuje poslodavac, dužan je da radniku da pismeno obrazloženje za raskid ugovora.

4. Ugovor o obavljanju pripravničkog staža

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža. Postoje poslovi za koje je zakonom propisano da za njihovo samostalno obavljanje radnik, osim odgovarajuće stručne spreme, mora da odradi i pripravnički staž i položi stručni ispit. Za obavljanje poslova takve vrste, poslodavac može sa radnikom koji do tada nije odradio pripravnički staž, ili ga nije odradio u potpunosti, sklopiti ugovor o obavljanju pripravničkog staža. Takav ugovor se sklapa na određeno vrijeme, a nakon obavljanja pripravničkog staža radnik polaže ispit kojim se provjerava njegova stručna osposobljenost za samostalan rad.

Tokom obavljanja pripravničkog staža po ugovoru, pripravnik ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao i po drugim vrstama ugovora.

Troškovi:

Troškovi po osnovu zapošljavanja radnika sa punim radnim vremenom

Troškovi zapošljavanja za radnike zaposlene na puno radno vrijeme ne zavise od vrste sklopljenog ugovora o radu već samo od dogovorene plate i prethodnog radnog staža radnika. Minimalni izdaci za jednog radnika uključuju osnovnu platu, minuli rad, topli obrok i doprinos za invalide.

Osnovna plata:

Plata se ugovara u bruto iznosu i ne može biti manja od minimalne plate koju svojom odlukom propisuje Vlada Republike Srpske. Od januara 2023. godine minimalna plata je 700 KM neto odnosno 1.016,39 KM bruto. Troškovi minulog rada i toplog obroka se dodaju na ugovorenu platu i ne mogu biti njen sastavni dio. U Prilogu je data jednostavna tabela pomoću koje je moguće izračunati bruto iznose plate i minulog rada u zavisnosti od dogovorene neto plate i radnog staža radnika.

Minuli rad:

Na minimalnu platu se obavezno dodaje i minuli rad koji iznosi 0,03% za svaku godinu radnog staža.

Topli obrok:

Poslodavci su dužni da radnicima za svaki radni dan obezbijede jedan topli obrok na jedan od sljedeća tri načina:

 • organizovanjem ishrane kod poslodavca (npr. ako preduzeće ima vlastiti restoran ili vlastitu kuhinju u kojoj se svaki dan priprema hrana za radnike,
 • sklapanjem ugovora sa drugim preduzećem ili preduzetnikom koji su registrovani za pružanje usluge keteringa ili
 • isplatom novčane naknade za topli obrok radnicima.

Ukoliko se naknada za topli obrok isplaćuje u novcu, zakon propisuje da neto iznos te naknade za jedan radni dan ne može biti manji od 0,75% prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. Za 2023. godinu je taj iznos 8,58 KM po radniku dnevno. Na isplate toplog obroka u novcu se plaćaju doprinosi i porez na dohodak, te je u tom slučaju dnevni trošak 14,07 KM. Ako je topli obrok obezbijeđen u prostorijama poslodavca ili putem keteringa, doprinosi i porez se ne plaćaju ako dnevni trošak po radniku nije veći od 0,75% prosječne neto plate u prethodnoj godini.

Doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida:

Svaki poslodavac koji nema najmanje jednog zaposlenog invalida na svakih 16 radnika dužan je da plaća i ovaj doprinos. On iznosi 0,1% od ukupno isplaćenih bruto plata i pada na teret poslodavca.

Primjer minimalnih troškova angažovanja jednog radnika:

 • Minimalna osnovna bruto plata: 1016,39 KM
 • Minuli rad bruto (5 godina radnog staža) = 1,016,39*0,3%*5=15,25 KM
 • Topli obrok (obezbjeđen putem keteringa za 22 radna dana) = 8,58*22=188,76 KM
 • Doprinos za invalide =(1016,39+15,25)*0,001= 1,03 KM

Ukupni mjesečni trošak = 1221,43 KM

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Troškovi po osnovu zapošljavanja radnika sa nepunim radnim vremenom

Ukoliko je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme (npr. 4 sata dnevno), a kod drugih poslodavaca je zaposlen takođe na dio radnog vremena i u zbiru ostvaruje puno radno vrijeme, tada su minimalni troškovi njegovog angažovanja proporcionalni radnom vremenu kod poslodavca, tj. za poslodavca koji ga zapošljava na 4 sata iznose 610,72 KM mjesečno.

Ako radnik radi samo kod jednog poslodavca 4 sata i nema drugih zaposlenja, zakon propisuje da doprinosi za tog radnika ne mogu da budu manji od doprinosa na minimalnu platu sa punim radnim vremenom, tj. od 315,08 KM mjesečno.

Primjer minimalnog troška za rad 4 sata dnevno.

 • Minimalna neto plata za pola radnog vremena = 350 KM
 • Minimalni doprinosi = 315,08 KM
 • Porez na dohodak = 13,21 KM

Ukupna bruto plata = 678,29

Sa doprinosom za invalide  (0,68 KM) i toplim obrokom (188,76 KM) ukupni trošak je 867,73 KM.

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Troškovi po osnovu zapošljavanja radnika u oblasti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože

Za lica zaposlena u ovoj oblasti koja ostvaruju platu manju od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu važe nešto drugačija pravila. Za te radnike osnovica za doprinose nije iznos njihove bruto plate nego ta osnovica iznosi 25% od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Pošto je u 2022. godini prosječna bruto plata iznosila 1.730,00 KM, fiksni iznos doprinosa za ove radnike je 1730*25%*31%=134,08 KM.

Primjer obračuna minimalne plate u tekstilnom sektoru

 • Minimalna neto plata = 700 KM
 • Doprinosi (fiksni iznos) = 134,08 KM
 • Porez na dohodak = 0

Ukupna bruto plata = 834,08 KM

Sa doprinosom za invalide  (0,83 KM) i toplim obrokom (188,76 KM) ukupni trošak je 1023,67 KM.

*Napomena: Obračun je vršen po važećim propisima za april 2023. godine.

Savjeti za preduzetnike

Prava radnika koja se odnose na plate, naknade, odmore, zaštitu itd. su jednaka bez obzira na vrstu ugovora.

Radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava proporcionalno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom nije drugačije određeno.