Poreske obaveze SP

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Poreske obaveze SP

Obaveze koje plaćaju preduzetnici su sljedeće:

 • Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Doprinosi za preduzetnike koji djelatnost obavljaju kao osnovnu tj. nisu osigurani po nekom drugom osnovu
 • Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate fizičkim licima po ugovorima
 • Članarina Preduzetničkoj komori Republike Srpske
 • Vodna naknada (za preduzetnike koji imaju zaposlene radnike)
 • Komunalne takse za preduzetnike koji koriste javne površine ili ističu reklame na javnim površinama
Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

topa poreza na dohodak od samostalne djelatnosti zavisi od obima djelatnosti preduzetnika.

 • Preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika porez plaćaju po stopi od 2% na ukupne naplaćene prihode, ali ne manje od 600 KM na godišnjem nivou.
 • Ostali preduzetnici plaćaju porez po stopi od 10% na osnovicu koju čini razlika između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda. Zakonom o porezu na dohodak je detaljno propisano koji prihodi i koji rashodi se priznaju prilikom obračuna poreske osnovice.

Poreske prijave:

Mali preduzetnici podnose poresku prijavu na Obrascu 1007 mjesečno (do desetog u mjesecu za prethodni mjesec) i po tim prijavama akontativno plaćaju porez, a do kraja marta naredne godine na istom obrascu podnose godišnju prijavu kojom se utvrđuje konačni iznos poreza. Prijave se podnose elektronski preko portala Poreske uprave.

Ostali preduzetnici podnose godišnju prijavu na Obrascu 1004 i njegovim prilozima (Obrazac 1005 i Obrazac 1006). Rok za podnošenje prijave je 31. mart naredne godine. Akontaciju poreza preduzetnici plaćaju u toku godine u mjesečnom iznosu od jedne dvanaestine poreza prijavljenog za prethodnu godinu. Ukoliko im to ne odgovara, mogu da podnesu prijavu na Obrascu 1008 i u njoj sami odrede iznos akontacije koju će plaćati. I ove prijave se podnose elektronski.

Doprinosi za preduzetnika koji djelatnost obavlja kao osnovnu

Preduzetnik koji je djelatnost registrovao kao osnovnu (vidjeti vrste djelatnosti u dijelu Uslovi za obavljanje djelatnosti) je dužan da se registruje kod Poreske uprave RS i da plaća doprinose za sebe, te po tom osnovu ostvaruje pravo na penziju, zdravstvenu zaštitu i ostala prava kao da je u radnom odnosu, uključujući i pravo na refundaciju plate za vrijeme bolovanja.

Osnovica i iznos doprinosa:

Preduzetnik za sebe plaća doprinose po stopi od 31% na osnovicu koja minimalno iznosi 60% od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. Za 2023. godinu ova osnovica iznosi 1.038,00 KM te je minimalni mjesečni iznos doprinosa za preduzetnika 321,79 KM.

Registracija za plaćanje doprinosa:

Registracija se vrši na Obrascu PD3100 putem portala Poreske uprave. Način podnošenja prijava je detaljno opisan u dijelu Prijavljivanje poreskih obaveza.

Podnošenje prijave za plaćanje doprinosa:

Nakon registracije, preduzetnik svakog mjeseca, takođe putem portala PU, podnosi prijavu za doprinose na Obrascu 1002. Obrazac u prilogu je samo za ilustraciju. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave putem portala je dato u Prilogu.

Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate drugim fizičkim licima

Svaki subjekt koji po bilo kom osnovu vrši isplate fizičkim licima dužan je da u njihovo ime obračuna i plati doprinose i poreze u skladu sa zakonom. Ovo naročito važi za sljedeće:

 • Isplate plata i naknada radnicima
 • Isplate naknada fizičkim licima po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa
 • Isplate zakupnina zakupodavcima koji su fizička lica

Za sve isplate fizičkim licima, osim plaćanja zakupnine, isplatilac je dužan da fizičko lice registruje u jedinstveni sistem naplate doprinosa. Registracija se vrši na Obrascu PD3100 putem portala Poreske uprave. Način podnošenja prijava je detaljno opisan u dijelu  Prijavljivanje poreskih obaveza.

Prijave se podnose svakog mjeseca, putem portala PU, na  Obrascu 1002. Iako se koristi isti obrazac, posebno se podnosi prijava za doprinose, a posebno za porez. Obrazac u prilogu je samo za ilustraciju. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave putem portala je dato u Prilogu.

Mjesečno se može podnijeti samo jedna prijava za doprinose i jedna prijava za porez na dohodak. Na njima se prijavljuju doprinosi i porezi za sve isplate fizičkim licima u toku mjeseca za koji se podnosi prijava. Prijava se ne može podnijeti prije isteka mjeseca za koji se podnosi.

Doprinosi i porez na plate i naknade radnika:

Za ove isplate poslodavac je dužan da radniku svakog mjeseca izda Pismeni obračun plate na propisanom obrascu.

Obračun plata za radnike, kao i poreza i doprinosa, je detaljno opisan u dijelu Zapošljavanje radnika.

Doprinosi i porez na isplate naknada po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa:

U ove isplate spadaju:

 • Naknade po ugovoru o dopunskom radu
 • Naknade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
 • Naknade po ugovoru djelu
 • Naknade po ugovoru autorskom djelu
 • Naknade po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Naknade po ugovoru o obavljanju poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa

Stope doprinosa i poreza za naknade po ovim ugovorima su detaljno opisane u dijelu Angažman bez radnog odnosa.

Porez na plaćanja zakupnine:

Na plaćene zakupnine se ne plaćaju doprinosi nego samo porez po stopi od 13% na osnovicu koju čini 80% od bruto iznosa zakupnine.

Ukoliko je zakupnina ugovorena u neto iznosu, iznos bruto zakupnine se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto zakupnina = Neto zakupnina / 0,896

Primjer:

 • Ugovorena neto zakupnina = 100,00 KM
 • Bruto zakupnina = 100/0,896 = 111,61 KM
 • Porez na zakupninu = 111,61*80%*13% = 11,61 KM
Članarina zanatsko preduzetničkoj komori republike srpske

Na osnovu Zakona o preduzetničkoj djelatnosti Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 117/11 i 44/16) svi preduzetnici se automatski učlanjuju u Zanatsko preduzetničku komoru i dužni su da plaćaju članarinu koja iznosi 2,00 KM mjesečno, tj. 24,00 KM na godišnjem nivou. Svaki novoregistrovani preduzetnik će od komore poštom dobiti račun sa detaljnim uputstvom za plaćanje.

Vodna naknada

Zakonom o vodama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 50/06, 92/09 i 121/12) i Uredbom o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanju i odgađanju plaćanja vodnih naknada (Sl. glasnik RS br. 7/14) je propisano da sva pravna lica i preduzetnici koji imaju zaposlene radnike plaćaju posebnu vodnu naknadu za ispuštanje otpadnih voda. Trenutni iznos ove naknade je 1 KM mjesečno po zaposlenom radniku. Prijave se vrše na Obrascu PVN-2 i Obrascu PVN-3 na način da se popunjene prijave fizički poštom šalju na adresu Javne ustanove Vode Srpske u Bijeljinu (Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina). Prijave se mogu slati kvartalno, polugodišnje ili godišnje, a plaćanje se vrši u skladu sa podnesenim prijavama.

Komunalne takse i naknade

Komunalne takse predstavljaju prihod opštine u kojoj se obavlja djelatnost. Svaka opština svojom odlukom propisuje vrste i iznose taksa i naknada koje naplaćuje. Prema važećim propisima opštine mogu da naplaćuju takse za zahvatanje javnih površina (npr. za postavljanje štandova, ljetnih bašta i sl.) i za isticanje reklama na javnom mjestu.

Ranije je postojala i obaveza plaćanja komunalne takse „za isticanje firme“ kojoj su podlijegale sve registrovane djelatnosti, ali je ukinuta od 01. januara 2022. godine.

Savjeti za preduzetnike

Status malog preduzetnika nije jednako isplativ za sve preduzetnike. Ukoliko se pružaju usluge sa niskim troškovima nabavki ovaj status je velika prednost. Ukoliko preduzetnik ima visoke troškove nabavki i radne snage, moguće je da je obaveza za porez veća u slučaju da ima status malog preduzetnika. Preporučljivo je da se pažljivo procijeni poslovanje prije podnošenja zahtjeva za status malog preduzetnika.