Registracija porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Početna 9 Registracija poslovanja 9 Registracija porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava se vrši u nadležnoj jedinici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) na propisanom Obrascu. Na tom obrascu je ponuđena mogućnost upisa poljoprivrednog gazdinstva kao:

  • Komercijalno ili
  • Nekomercijalno

U registar se upisuje lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a osim njega mogu se upisati i druga punoljetna lica koja žive i rade u tom gazdinstvu kao njegovi članovi. Ova lica se upisuju na osnovu njihove izjave da su članovi tog gazdinstva. Obrazac izjave za članove p.p.g. je sastavni dio zahtjeva.

Nakon upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava ne dobija se rješenje, nego samo potvrda od APIF-a da je izvršen upis. Potvrda sadrži podatke o nosiocu i članovima poljoprivrednog gazdinstva, površini obradivog zemljišta, površini ukupnog posjeda i bar kod koji označava broj korisnika podsticajnih sredstava u registru.

Registracija nosioca P.P.G. u Poreskoj upravi RS

Registracija u Poreskoj upravi se vrši po dva osnova:

  1. Registracija nosilaca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u registar poreskih obveznika i
  2. Registracija nosilaca p.p.g. u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Registracija nosioca p.p.g. u registar poreskih obveznika:

Poreska uprava u registar poreskih obveznika upisuje nosioca gazdinstva i poreski broj je njegov jedinstveni matični broj. Prema trenutno važećim propisima, nosilac gazdinstva nije obavezan da podnosi prijavu za registraciju po ovom osnovu. Poreska uprava će ga automatski registrovati na osnovu prve prijave ili prvog plaćanja poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti. U pripremi je promjena zakona koja će ovu problematiku drugačije regulisati.

Porodična poljoprivredna gazdinstva nisu privredni subjekti i NE dobijaju rješenje o obavljanju djelatnosti.

Registracija nosioca p.p.g. u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa:

Svi nosioci porodičnih gazdinstava, bez obzira da li su već osigurani po nekom drugom osnovu,  su obveznici doprinosa i dužni su da se registruju kod Poreske uprave po tom osnovu. Registracija se vrši na Obrascu PD3100. Nosioci gazdinstava nisu obavezni da prijavu podnose elektronski nego je mogu podnijeti i poštom ili fizički u nadležnoj jedinici Poreske uprave. Prilikom popunjavanja prijave važno je obratiti pažnju na to da li se radi o komercijalnom ili nekomercijalnom gazdinstvu i da li nosilac gazdinstva ima ili nema mogućnost da do navršenih 65 godina života ostvari minimalno 15 godina penzionog staža i ostvari pravo na penziju. Nosioci nekomercijalnih gazdinstava ne mogu po tom osnovu da ostvaruju radni staž i pravo na penziju, te su oni obveznici samo doprinosa za zdravstvo. Prilikom popunjavanja obrasca PD3100 u polje „osnov obaveze plaćanja doprinosa“ ovi obveznici unose broj 17.

Ako je u pitanju komercijalno gazdinstvo, mogući su ovi slučajevi:

Nosilac gazdinstva je zaposlen ili je penzioner

Nosilac gazdinstva je zaposlen ili je penzioner, bez obzira na godine starosti i godine radnog staža. I u ovom slučaju nosilac je obveznik doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Prilikom popunjavanja obrasca PD3100 u polje „osnov obaveze plaćanja doprinosa“ se unosi broj 45.

Nosilac gazdinstva sa mogućnošću da do 65. ima minimalno 15 godina radnog staža

Nosilac gazdinstva ili je mlađi od 50 godina (sa ili bez radnog staža) ili je stariji od 50 godina ali ima već dovoljno radnog staža da do 65 godina starosti nakupi minimalno 15 godina radnog staža. U ovom slučaju, nosilac gazdinstva može da do navršenih 65 godina života ostvari pravo na penziju, pa je po zakonu on obveznik doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Prilikom popunjavanja obrasca PD3100 u polje „osnov obaveze plaćanja doprinosa“ se unosi broj 45.

Nosilac gazdinstva koji nema mogućnost da do 65. ima minimalno 15 godina radnog staža

Ako je u momentu registracije jasno da nosilac gazdinstva ne može da do navršenih 65 godina ostvari pravo na penziju, odnosno da je stariji od 50 godina i nema dovoljno ranijeg radnog staža,  on  nije obveznik doprinosa PIO nego samo doprinosa za zdravstveno osiguranje. Prilikom popunjavanja obrasca PD3100 u polje „osnov obaveze plaćanja doprinosa“ se unosi broj 55.

Registracija poslovanja

Savjeti za preduzetnike

AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Sva poljoprivredna gazdinstva, uključujući i porodična, bez obzira da li su komercijalna ili nekomercijalna, dužna su da svake godine, u periodu između 1. januara i 15. maja, APIF-u dostave podatke o zasijanim površinama, zasađenim poljoprivrednim kulturama te vrstama i trenutnom brojnom stanju stočnog fonda.

Gazdinstva koja ne dostave tražene podatke dobijaju status pasivnog gazdinstva za tu godinu i NEMAJU PRAVO NA PODSTICAJE.