Poreske obaveze P.P.G.

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Poreske obaveze P.P.G.

Obaveze koje plaćaju porodična poljoprivredna gazdinstva su sljedeće:

 • Porez na dohodak
 • Doprinosi za nosioca gazdinstva
 • Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate fizičkim licima po ugovorima
 • Naknada za protivgradnu zaštitu
Porez na dohodak

Zakon o porezu na dohodak prihode od poljoprivrede, šumarstva i ribolova tretira potpuno jednako kao i prihode od preduzetničke djelatnosti. Poreska osnovica i stopa poreza na dohodak od poljoprivredne  djelatnosti zavisi od obima djelatnosti, tj. ukupno ostvarenih prihoda.

 • Gazdinstva koja imaju ukupni godišnji prihod manji od 50.000 KM mogu da odaberu da porez plaćaju po stopi od 2% na ukupne naplaćene prihode, ali ne manje od 600 KM na godišnjem nivou.
 • Ostala p.p.g. plaćaju porez po stopi od 10% na osnovicu koju čini razlika između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda. Zakonom o porezu na dohodak je detaljno propisano koji prihodi i koji rashodi se priznaju prilikom obračuna poreske osnovice.

Poreske prijave:

Gazdinstva koja odaberu da porez plaćaju po stopi od 2% na ukupne naplaćene prihode podnose poresku prijavu na Obrascu 1007 mjesečno (do desetog u mjesecu za prethodni mjesec) i po tim prijavama akontativno plaćaju porez, a do kraja marta naredne godine na istom obrascu podnose godišnju prijavu kojom se utvrđuje konačni iznos poreza. Prijave se podnose elektronski preko portala Poreske uprave.

Ostala gazdinstva podnose godišnju prijavu na Obrascu 1004 i njegovim prilozima (Obrazac 1005 i Obrazac 1006). Rok za podnošenje prijave je 31. mart naredne godine. Akontaciju poreza gazdinstva plaćaju u toku godine u mjesečnom iznosu od jedne dvanaestine poreza prijavljenog za prethodnu godinu. Ukoliko im to ne odgovara, mogu da podnesu prijavu na Obrascu 1008 i u njoj sama odrede iznos akontacije koju će plaćati.

Gazdinstva koja su registrovana u toku godine, a koja se nisu odlučila da porez plaćaju po stopi od 2% na ukupne prihode, dužna su da u roku od trideset dana od registracije podnesu prijavu akontacije poreza na obrascu 1008.

Porodična poljoprivredna gazdinstva sve prijave za registraciju, poreze, doprinose i naknade mogu da podnesu na jedan od tri načina:

 • Elektronski putem portala Poreske uprave. Ovaj način je detaljno objašnjen u dijelu Prijavljivanje poreskih obaveza
 • Fizički u prostorijama nadležne jedinice Poreske uprave
 • Poštom na adresu nadležne jedinice Poreske uprave.
Doprinosi za nosioce P.P.G.

Svi nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, bez obzira da li su osigurani po nekom drugom osnovu i bez obzira da li je gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno, su obveznici doprinosa i dužni su da se registruju kod Poreske uprave na način opisan u dijelu koji se odnosi na registraciju p.p.g. i da podnesu prijavu na Obrascu 1002. Prijava se podnosi jednom godišnje, najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu, a doprinosi se plaćaju mjesečno, najkasnije do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osnovica, stopa i vrste doprinosa koje plaćaju nosioci gazdinstava zavise od vrste gazdinstva (da li je komercijalno ili ne), od toga da li je nosilac zaposlen, penzioner ili nezaposlen i da li  ima mogućnost da sa navršenih 65 godina ostvari pravo na starosnu penziju ili ne.

Osnovica i stopa doprinosa za nosioca nekomercijalnog gazdinstva:

Nosioci nekomercijalnih gazdinstava su obveznici samo doprinosa za zdravstveno osiguranje.

 • Nosilac nekomercijalnog gazdinstva koji nije zaposlen i nije korisnik penzije plaća mjesečno doprinos za z.o. po stopi od 10,2% na osnovicu koju čini 20% od prosječne bruto plate u republici Srpskoj u prethodnoj godini. Za 2023. godinu ova osnovica iznosi 346,00 KM, a iznos doprinosa je 35,29 KM mjesečno, tj. 423,48 KM godišnje.
 • Nosilac nekomercijalnog gazdinstva koji je zaposlen plaća mjesečno doprinos za z.o. po stopi od 1% na osnovicu koju čini njegova bruto plata.
 • Nosilac nekomercijalnog gazdinstva koji je penzioner plaća mjesečno doprinos z.o. po stopi od 1% na osnovicu koju čini njegova penzija.

Osnovica i stopa doprinosa za nosioca komercijalnog gazdinstva koji je „osiguranik poljoprivrednik“:

Nosilac komercijalnog p.p.g. koji je u trenutku registracije, mlađi od 50 godina ili je stariji ali ima radni staž ostvaren ranije po drugom osnovu i zajedno sa tim stažom može do navršenih 65 godina da ostvari pravo na penziju, spadaju u kategoriju „osiguranika poljoprivrednika“. U ovu kategoriju spadaju i nosioci koji su već u penziji. Ovi nosioci su obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje po osnovu kojeg ostvaruju pravo na starosnu penziju.

 • Osiguranik poljoprivrednik koji nije zaposlen plaća mjesečno doprinos za z.o. po stopi od 10,2% i doprinos PIO po stopi od 18,5% na osnovicu koju čini 30% od prosječne bruto plate u republici Srpskoj u prethodnoj godini. Za 2023. godinu ova osnovica iznosi 519 KM, pa su mjesečni iznosi ovih doprinosa 52,94 KM za z.o. i 96,01 KM za PIO. Ukupna godišnja obaveza za oba doprinosa je 1.152,12 KM.
 • Osiguranik poljoprivrednik koji je zaposlen plaća mjesečno doprinos za z.o. po stopi od 2% i doprinos PIO po stopi od 2% na osnovicu koju čini njegova bruto plata.
 • Osiguranik poljoprivrednik koji je penzioner plaća mjesečno doprinos za z.o. po stopi od 2% i doprinos PIO po stopi od 2% na osnovicu koju čini njegova penzija.

Osnovica i stopa doprinosa za nosioca komercijalnog gazdinstva koji nije „osiguranik poljoprivrednik“:

Nosilac komercijalnog gazdinstva koji je u trenutku registracije stariji od 50 godina i nema dovoljno prethodnog radnog staža da bi mogao da ostvari pravo na penziju sa navršenih 65 godina, nije zaposlen niti penzioner, ne spada u kategoriju „osiguranika poljoprivrednika“. Ovi nosioci su obveznici samo doprinosa za zdravstveno osiguranje i plaćaju ga po stopi od 10,2% na osnovicu koju čini prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Za 2023. godinu ova osnovica iznosi 519 KM, pa je iznos ovog doprinosa 52,94 KM mjesečno, odnosno 635,28 KM godišnje.

Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate drugim fizičkim licima

Svaki subjekt koji po bilo kom osnovu vrši isplate fizičkim licima dužno je da u njihovo ime obračuna i plati doprinose i poreze u skladu sa zakonom. Ovo naročito važi za sljedeće:

 • Isplate plata i naknada radnicima
 • Isplate naknada fizičkim licima po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa
 • Isplate zakupnina zakupodavcima koji su fizička lica
Mjesečno se može podnijeti samo jedna prijava za doprinose i jedna prijava za porez na dohodak. Na njima se prijavljuju doprinosi i porezi za sve isplate fizičkim licima u toku mjeseca za koji se podnosi prijava. Prijava se ne može podnijeti prije isteka mjeseca za koji se podnosi.

Za sve isplate fizičkim licima, osim plaćanja zakupnine, isplatilac je dužan da fizičko lice registruje u jedinstveni sistem naplate doprinosa. Registracija se vrši na Obrascu PD3100 putem portala Poreske uprave. Način podnošenja prijava je detaljno opisan u dijelu  Prijavljivanje poreskih obaveza.

Prijave se podnose svakog mjeseca, putem portala PU, na  Obrascu 1002. Iako se koristi isti obrazac, posebno se podnosi prijava za doprinose, a posebno za porez. Obrazac u prilogu je samo za ilustraciju. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave putem portala je dato u Prilogu.

Doprinosi i porez na plate i naknade radnika:

Za ove isplate poslodavac je dužan da radniku svakog mjeseca izda Pismeni obračun plate na propisanom obrascu.

Obračun plata za radnike, kao i poreza i doprinosa, je detaljno opisan u dijelu Zapošljavanje radnika.

Doprinosi i porez na isplate naknada po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa:

U ove isplate spadaju:

 • Naknade po ugovoru o dopunskom radu
 • Naknade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
 • Naknade po ugovoru djelu
 • Naknade po ugovoru autorskom djelu
 • Naknade po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Naknade po ugovoru o obavljanju poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa

Stope doprinosa i poreza za naknade po ovim ugovorima su detaljno opisane u dijelu Angažman bez radnog odnosa.

Porez na plaćanja zakupnine:

Na plaćene zakupnine se ne plaćaju doprinosi nego samo porez po stopi od 13% na osnovicu koju čini 80% od bruto iznosa zakupnine.

Ukoliko je zakupnina ugovorena u neto iznosu, iznos bruto zakupnine se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto zakupnina = Neto zakupnina / 0,896

Primjer:

 • Ugovorena neto zakupnina = 100,00 KM
 • Bruto zakupnina = 100/0,896 = 111,61 KM
 • Porez na zakupninu = 111,61*80%*13% = 11,61 KM
Naknada za protivgradnu zaštitu

Sva pravna i fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci zemljišnih površina u Republici Srpskoj su obavezna da plaćaju naknadu za finansiranje sistema protivgradne zaštite. Godišnja visina naknade iznosi 4 KM po hektaru registrovanog obradivog poljoprivrednog zemljišta. Naknada za PGZ se prijavljuje godišnje na Obrascu PPON. Rok za podnošenje prijave i plaćanje naknade je 10. mart sljedeće godine.

Savjeti za preduzetnike