Poreske obaveze DOO

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Poreske obaveze DOO

Obaveze koje plaćaju d.o.o. su sljedeće:

 • Porez na dobit
 • Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate fizičkim licima po ugovorima
 • Naknada za opštekorisnu funkciju šuma, za protivpožarnu zaštitu i ostale naknade
 • Vodna naknada
 • Komunalne takse za d.o.o. koja koriste javne površine ili ističu reklame na javnim površinama
Porez na dobit

Sva privredna društva u Republici Srpskoj plaćaju porez po stopi od 10% na osnovicu koju čini razlika između oporezivih prihoda i poreski priznatih rashoda. Zakonom o porezu na dobit je detaljno propisano koji prihodi i koji rashodi se priznaju prilikom obračuna poreske osnovice.

Poreske prijave:

D.o.o. podnose godišnju prijavu poreza na dobit na Obrascu 1101 i Obrascu 1102.

Rok za podnošenje prijave i za plaćanje poreza je 31. mart naredne godine. Akontaciju poreza društva plaćaju u toku godine u mjesečnom iznosu od jedne dvanaestine poreza prijavljenog za prethodnu godinu. Ukoliko im to ne odgovara, mogu da podnesu prijavu na Obrascu 1104 i u njoj sami odrede iznos akontacije koju će plaćati. I ove prijave se podnose elektronski.

Doprinosi i porez na dohodak za zaposlene radnike i isplate drugim fizičkim licima

Svaki subjekt koji po bilo kom osnovu vrši isplate fizičkim licima dužno je da u njihovo ime obračuna i plati doprinose i poreze u skladu sa zakonom. Ovo naročito važi za sljedeće:

 • Isplate plata i naknada radnicima
 • Isplate naknada fizičkim licima po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa
 • Isplate zakupnina zakupodavcima koji su fizička lica
Mjesečno se može podnijeti samo jedna prijava za doprinose i jedna prijava za porez na dohodak. Na njima se prijavljuju doprinosi i porezi za sve isplate fizičkim licima u toku mjeseca za koji se podnosi prijava. Prijava se ne može podnijeti prije isteka mjeseca za koji se podnosi.

Za sve isplate fizičkim licima, osim plaćanja zakupnine, isplatilac je dužan da fizičko lice registruje u jedinstveni sistem naplate doprinosa. Registracija se vrši na Obrascu PD3100 putem portala Poreske uprave. Način podnošenja prijava je detaljno opisan u dijelu Prijavljivanje poreskih obaveza.

Prijave se podnose svakog mjeseca, putem portala PU, na Obrascu 1002. Iako se koristi isti obrazac, posebno se podnosi prijava za doprinose, a posebno za porez. Obrazac u prilogu je samo za ilustraciju. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave putem portala je dato u Prilogu.

Doprinosi i porez na plate i naknade radnika:

Za ove isplate poslodavac je dužan da radniku svakog mjeseca izda Pismeni obračun plate na propisanom obrascu.

Obračun plata za radnike, kao i poreza i doprinosa, je detaljno opisan u dijelu Zapošljavanje radnika.

Doprinosi i porez na isplate naknada po ugovorima bez zasnivanja radnog odnosa:

U ove isplate spadaju:

 • Naknade po ugovoru o dopunskom radu
 • Naknade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
 • Naknade po ugovoru djelu
 • Naknade po ugovoru autorskom djelu
 • Naknade po ugovoru o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Naknade po ugovoru o obavljanju poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa

Stope doprinosa i poreza za naknade po ovim ugovorima su detaljno opisane u dijelu Angažman bez radnog odnosa.

Porez na plaćanja zakupnine:

Na plaćene zakupnine se ne plaćaju doprinosi nego samo porez po stopi od 13% na osnovicu koju čini 80% od bruto iznosa zakupnine.

Ukoliko je zakupnina ugovorena u neto iznosu, iznos bruto zakupnine se dobije pomoću sljedeće formule:

Bruto zakupnina = Neto zakupnina / 0,896

Primjer:

 • Ugovorena neto zakupnina = 100,00 KM
 • Bruto zakupnina = 100/0,896 = 111,61 KM
 • Porez na zakupninu = 111,61*80%*13% = 11,61 KM
Naknade za opštekorisne funkcije šuma, za protivpožarnu zaštitu i ostale naknade

Sva društva sa ograničenom odgovornosti u Republici Srpskoj su obavezna da plaćaju naknadu za unapređenje opštekorisne funkcije šuma po stopi od 0,07 % na osnovicu koju čine ukupni prihodi društva i za protivpožarnu zaštitu po stopu od 0,03 % na osnovicu koju čine ukupni poslovni prihodi u periodu za koji se plaćaju naknade. Poreska prijava za ove naknade se podnosi dva puta godišnje na Obrascu PPON. Rok za podnošenje polugodišnje prijave 10. avgust, a godišnja prijava se podnosi do 10. marta naredne godine. Rokovi za podnošenje prijava su ujedno i rokovi za plaćanje obaveza po tim prijavama.

Osim naknada za šume i protivpožarnu zaštitu, koje su obavezne za sva privredna društva, postoje i druge naknade koje plaćaju društva koja obavljaju određene djelatnosti. U ove naknade spadaju: koncesiona naknada, naknada za korištenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije, naknada za protivgradnu zaštitu i druge. Poreske prijave za ove naknade se takođe podnose na obrascu PPON. Detaljno uputstvo za popunjavanje obrasca PPON za sve vrste naknada je dato u Prilogu.

Vodna naknada

Zakonom o vodama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 50/06, 92/09 i 121/12) i Uredbom o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanju i odgađanju plaćanja vodnih naknada (Sl. glasnik RS br. 7/14) je propisano da sva pravna lica i preduzetnici koji imaju zaposlene radnika plaćaju posebnu vodnu naknadu za ispuštanje otpadnih voda. Trenutni iznos ove naknade je 1 KM mjesečno po zaposlenom radniku. Prijave se vrše na Obrascu PVN-2 i Obrascu PVN-3 na način da se popunjene prijave fizički poštom šalju na adresu Javne ustanove Vode Srpske u Bijeljinu (Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina). Prijave se mogu slati kvartalno, polugodišnje ili godišnje, a plaćanje se vrši u skladu sa podnesenim prijavama.

Komunalne takse i naknade

Komunalne takse predstavljaju prihod opštine u kojoj se obavlja djelatnost. Svaka opština svojom odlukom propisuje vrste i iznose taksa i naknada koje naplaćuje. Prema važećim propisima opštine mogu da naplaćuju takse za zahvatanje javnih površina (npr. za postavljanje štandova, ljetnih bašta i sl.) i za isticanje reklama na javnom mjestu).

Ranije je postojala i obaveza plaćanja komunalne takse „za isticanje firme“ kojoj su podlijegale sve registrovane djelatnosti, ali je ukinuta od 01. januara 2022. godine.

Savjeti za preduzetnike